Quy định

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỦ DỤNG LAO ĐỘNG

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Người sử dụng lao động giúp việc gia đình là người chủ...

CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG.

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp cũng như kỹ thuật công nghệ mới, thì những...

QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Ngày 14 tháng 12, Chính phủ ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động...

Dự thảo Nghị định Quy định về LĐ là người GVGĐ theo khoản 2 điều 161 của Bộ Luật lao động

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số:        /2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày      tháng năm 2020 DỰ...

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Giúp việc gia đình ngày càng trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Năm 2012, bộ luật...

AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Những vấn đề cơ bản An sinh xã hội (ASXH) – Là hệ thống các chính sách...

MỘT SỐ QUY ĐỊNH LUẬT PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH TẠI VIỆT NAM

MỘT SỐ QUY ĐỊNH LUẬT PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH TẠI VIỆT NAM Nghề giúp việc gia đình đã được công nhận là một...

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Người sử dụng lao động giúp việc gia đình là người chủ gia đình hoặc đại diện gia đình thuê, thỏa thuận về công việc, điều kiện làm việc...

QUY ĐỊNH VỀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Quy định về ký kết hợp đồng lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình đã được đưa ra từ năm 2012 trong Bộ Luật...

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ VÀ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG QUẢN LÝ LĐGVGĐ

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ VÀ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG QUẢN LÝ LĐGVGĐ   Với UBND xã/phường/thị trấn   –  Lập Sổ quản lý lao...

Bài viết mới

Video

Quảng cáo

Thông tin truy cập

  • Thành viên 74
  • Số lượng truy cập