Quy định khác

QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Ngày 14 tháng 12, Chính phủ ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động...

Dự thảo Nghị định Quy định về LĐ là người GVGĐ theo khoản 2 điều 161 của Bộ Luật lao động

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số:        /2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày      tháng năm 2020 DỰ...

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Giúp việc gia đình ngày càng trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Năm 2012, bộ luật...

MỘT SỐ QUY ĐỊNH LUẬT PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH TẠI VIỆT NAM

MỘT SỐ QUY ĐỊNH LUẬT PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH TẠI VIỆT NAM Nghề giúp việc gia đình đã được công nhận là một...

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Người sử dụng lao động giúp việc gia đình là người chủ gia đình hoặc đại diện gia đình thuê, thỏa thuận về công việc, điều kiện làm việc...

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ VÀ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG QUẢN LÝ LĐGVGĐ

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ VÀ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG QUẢN LÝ LĐGVGĐ   Với UBND xã/phường/thị trấn   –  Lập Sổ quản lý lao...

Quy định của pháp luật về hợp đồng lao động theo mùa vụ ?

1. Tư vấn về hợp đồng lao động theo mùa vụ Theo quy định của pháp luật khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao...

Bài viết mới

Video

Quảng cáo

Thông tin truy cập

  • Thành viên 75
  • Số lượng truy cập